Another so important project with a wonderful details study beside the question in the end which summarize the whole project.

 

 

ANVÄNDNING AV VAKUUMISOLERING I EN NÄRA-NOLLENERGIVILLA; MÖJLIGHETER OCH BEGRÄNSNINGAR

http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:916547/FULLTEXT01.pdf